Regulamin imprezy

Do wydarzenia pozostało:
25 sierpnia 2024

This project will be launched in one day.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
Nr 62, poz. 504, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2171), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się
niniejszy regulamin imprez masowych:
§ 1 Zakres obowiązywania

 1. Regulamin dotyczy sportowej imprezy masowej pod nazwą: „Silesia Memoriał Kamili
  Skolimowskiej” organizowanej przez Fundację Kamili Skolimowskiej, zwaną dalej
  Organizatorem.
 2. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej,
  w tym w szczególności postanowienia regulujące:
  a. obowiązki uczestników imprezy;
  b. warunki uczestnictwa;
  c. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
  d. odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem;

§ 2 Sposób organizacji imprezy masowej

 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator
  imprezy.
 2. Impreza jest biletowana, a nabywca biletu jest zobowiązany zająć miejsce wskazane na
  bilecie.
 3. Ilość miejsc dla publiczności jest ograniczona do pojemności przeznaczonych dla publiczności
  sektorów Stadionu.

§ 3 Obowiązki uczestnika imprezy masowej

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
  a. bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez spikera, służby porządkowe i
  służby informacyjne Organizatora imprezy masowej;
  b. nie zakłócać porządku publicznego;
  c. nie blokować dróg przejścia, ciągów komunikacyjnych, przejść ewakuacyjnych;
  d. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;
  e. po wejściu na teren Imprezy zająć miejsce wskazane na bilecie. Bilet należy okazywać na
  żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych;
  f. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób;
 2. Ze względu na bezpieczeństwo uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej
  lub służby informacyjnej, mogą być zobowiązani do zajmowania innego miejsca.

§ 4 Warunki uczestnictwa w imprezie masowej

 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:
  a. nieposiadającej biletu na Imprezę;
  b. wobec której zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę
  masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
  przeprowadzanych imprez masowych;
  c. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie
  imprez masowych;
  d. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających
  i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  e. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie
  dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  f. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Podczas imprezy masowej zabrania się w szczególności:
  a. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia
  lub utrudnienia identyfikacji;
  b. głoszenia i wywieszania haseł o treściach politycznych, obscenicznych, wulgarnych
  i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym,
  itp.;
  c. rzucania przedmiotami;
  d. spożywania alkoholu innego niż zakupiony na terenie imprezy, zażywania środków
  odurzających lub substancji psychotropowych;
  e. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego
  wyznaczonymi;
  f. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji
  o podobnym działaniu itp.;
  g. umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym
  uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych
  lub wyjść ewakuacyjnych;
  h. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także
  niszczenia infrastruktury obiektu;
  i. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg
  ewakuacyjnych;
  j. wprowadzania na teren widowni – z wyjątkiem miejsc przeznaczonych dla osób
  niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – wózków dziecięcych lub innych
  przedmiotów mogących utrudnić przechodzenie osób lub ich ewakuację, z
  zastrzeżeniem, że pierwszeństwo do skorzystania z miejsc znajdujących się w strefach dla
  osób niepełnosprawnych mają osoby poruszające się na wózkach;
  k. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej:
  a. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako
  broń;
  b. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym
  działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  c. pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym
  butelek ze szkła;
  d. napojów i jedzenia z wyjątkiem środków spożywczych przeznaczonych dla dzieci lub osób
  wymagających specjalistycznej diety (np. diabetyków);
  e. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających
  środków;
  f. kasków motocyklowych;
  g. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne;
  h. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  i. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub rozmiary nie mogą być schowane pod
  siedzenie;
  j. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
  k. wskaźników laserowych;
  l. materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora
  imprezy;
  m. kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk
  lub obraz, z wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku i o wymiarach lub
  specyfikacji dozwolonej przez Organizatora;
  n. wprowadzania na teren imprezy rowerów, hulajnóg, zwierząt, z wyjątkiem psów –
  przewodników.
 4. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

§ 5 Uprawnienia uczestnika imprezy masowej

 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
  a. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia
  obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
  b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest
  ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów
  prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem;
  c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i
  sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez
  Organizatora lub służby ratownicze;
  d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  e. korzystać z pomocy medycznej którą w czasie trwania imprezy zapewnia Organizator;
  f. Organizator zezwala na wprowadzenie wózka dziecięcego, dziecięcego rowerka lub dziecięcej hulajnogi na teren imprezy masowej każdą udostępnioną do wejścia kibiców bramą poprzez znajdujące się tam wejścia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru wózki, hulajnogi i inne przedmioty;
  g. Wózka nie można jednak wprowadzać na teren sektorów stadionu – z wyjątkiem wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w sytuacji w której te miejsca nie są zajęte przez osoby niepełnosprawne, oraz pozostawiać wózki dziecięce na drogach i ciągach komunikacyjnych;
 1. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi
  informacji o ewentualnych roszczeniach na temat poniesionych przez niego szkód powstałych
  w trakcie i na terenie imprezy masowej.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z przeprowadzeniem imprezy
masowej jest Organizator i w szczególności ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych
osobowych w systemie sprzedaży biletów w celu ewentualnego wykorzystania w przypadkach
przewidzianych zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, z późn. zm.), z zastrzeżeniem danych gromadzonych
w systemie CCTV Obiektu na którym odbywa się Impreza Masowa – których Administratorem
Danych Osobowych jest Zarządca Obiektu – w celu ewentualnego wykorzystania,
w przypadkach przewidzianych zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, z późn. zm.)

§ 7 Przepisy końcowe

 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku
  z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z
  imprezy masowej lub każdego elementu prezentowanego w przekazach medialnych na całym
  świecie.
 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem
  imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.
 3. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby
  organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób
  stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób
  dopuszczających się czynów zabronionych.
 4. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby organizatora odmawiają osobie
  wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22 ust 1 ustawy
  o bezpieczeństwie imprez masowych.
 5. Organizator zastrzega, że ogłoszona lista zawodników może ulec zmianie, a Nabywca biletu
  dokonując jego zakupu przyjmuje na siebie ryzyko, że zakupiony przez niego bilet może,
  ostatecznie nie upoważniać go do uczestnictwa w imprezie z udziałem konkretnego
  sportowca lub sportowców.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a. zmiany terminu imprezy;
  b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody;

Sponsor główny

Organizator

Współorganizatorzy

Instytucje współfinansujące

Partnerzy

Partnerzy organizacyjni

facebook facebook facebook tiktok youtube